SIGNAALWOORDEN – ANTWOORDEN

 

Signaalwoord Tekstrelatie
omdat, doordat, want, immers, namelijk, vanwege, wegens, door, de oorzaak/reden is… een oorzaak/reden
zodat, daardoor, daarom, dus, dit leidt tot, het gevolg/resultaat/effect (daarvan) is, hierdoor een gevolg
eerst, hierna, daarna, vervolgens, ten slotte, ten eerste, ten tweede, voordat, nadat, vroeger, later, oorspronkelijk een volgorde
om … te, opdat, daartoe, met de bedoeling te, de bedoeling is, voor.. een doel
door … te, door middel van, met behulp van, daarmee, met, op die/deze manier een middel
als, indien, wanneer, onder voorwaarde dat, mits een voorwaarde
ook, eveneens, hetzelfde een overeenkomst
maar, echter, daarentegen, hoewel, toch, daarentegen, anderzijds, in tegenstelling tot, hoewel, tenzij, eveneens een tegenstelling
en, ook, ten eerste, ten tweede, een ander.., bovendien, ook, verder, eveneens, daarnaast, evenals, maar ook, tevens een opsomming
dus, vandaar, om die redenen, dan ook, aldus, concluderend, kortom een conclusie
hier, waarop, daar, waarvandaan, waarin plaats
toen, eerst, vervolgens, ten slotte, terwijl, daarna, vroeger, later, nu, dan, als, al, bijna chronologisch verband (tijd)

 

daardoor, doordat, door, waardoor, zodat, ten gevolge van, vervolgens oorzaak en gevolg
kortom, samenvattend, al met al, met andere woorden samenvatting
zoals, hetzelfde, als, in vergelijking met vergelijking
bijvoorbeeld, zoals, zo, ter illustratie toelichting of voorbeeld
door middel van, om te, opdat, daartoe, daarmee doel en middel
want, omdat, daarom, namelijk, immers, aangezien, dus, daardoor reden of verklaring
als, indien, mits, stel dat voorwaarde
tenzij belemmerende omstandigheid